Her har du mulighed for at finde forskellige informationer.

Hvis du har spørgsmål, hvor du ikke kan finde svaret her eller i menupunktet "spørgsmål & svar", er du velkommen til at kontakte administrationen på tel .: +45 75221112 tryk 1 eller skriv en mail til post@aabvarde.dk

Om at bo i almen bolig

Det almene byggeri er demokratisk opbygget med beboerflertal i alle styrende organer. 

Boligerne er opført i samarbejde med kommunen, som også kan disponere over en del af de ledige lejligheder.

Ingen skal tjene på huslejen i det almene byggeri. Lejen er balanceleje. Det vil sige, at regnskabet for en boligafdeling skal balancere år for år.
Hver afdeling er en selvstændig økonomisk enhed, hvis økonomiske midler, ikke kan bruges andre steder i boligorganisationen.

Læs mere om at bo i almen bolig her. BL ( Danmarks Almene Boliger)  www.bl.dk er et godt sted at læse mange nyttige informationer.

Denne brochure har du fået sammen med din kontrakt og med din betalingskvittering fra os - her kan du hente rigtig mange gode informationer om

at bo i en almen bolig. Beboerhåndbogen 2023

På de underliggende sider har vi beskrevet nogle af de ting, der kan være relevante for dig, som vil leje en bolig i AAB.

Husorden

En husorden er en nedskreven aftale mellem beboerne, der besluttes på det årlige afdelingsmøde, og er gældende for netop den afdeling man selv bor i.

En husorden eller ordensbestemmelser er fælles regler, som beboerne har vedtaget for at passe på boligerne og de arealer, der er udenom - og for at passe på hinanden, og sørge for et godt nærmiljø. 

Som beboer i AAB er det vigtigt, at du og de øvrige beboere i din afdeling tager hensyn til hinanden og passer på afdelingens fælles faciliteter.

Ved indflytning skriver man under på, at man har modtaget gældende husorden.

Som lejer er det dig, der har ansvaret for, at du, din familie og gæster overholder reglerne.

Se din afdelings husorden under de respektive afdelinger.

Istandsættelse

Når du flytter ind i din bolig, er den istandsat efter de gældende regler om vedligeholdelse og istandsættelse.

Der findes 2 typer vedligeholdelsesreglementer: A-ordning og B-ordning.

AAB har A-ordning i alle vore afdelinger, hvilket også fremgår af din lejekontrakt.

A-ordning: Lofter og vægge skal fremtræde normal istandsat ved indflytning. Når du flytter ud, skal boligen igen sættes i stand. Det er dig, der skal betale for istandsættelsen ved din fraflytning. Boligafdelingen overtager gradvis udgifterne til normalistandsættelsen ved fraflytning over en periode på max. 10 år. Se modellen her.

Du skal i boperioden holde din bolig vedlige.

Afdelingen betaler  udgifterne til istandsættelse som følge af almindelig slid og ælde.
Har du misligholdt din bolig, kommer du selv til at betale for det. Misligholdelse kan defineres som skader på din bolig på grund af manglende/fejlagtig vedligeholdelse, fejlagtig brug eller uforsvarlig adfærd.

Du har jo også ret til at forandre og forbedre din bolig, feks retten til at lave nyt køkken eller nyt badværelse - husk - det er DIN bolig, BO GODT i den. Det kan du læse mere om under Råderetten

 

Hvad må jeg ændre i boligen

Boligen er din og du bestemmer, så længe du bor der. 

I dag har alle beboere råderet over deres lejlighed - det betyder, at man gerne må forbedre eller ændre sin bolig.

Det gælder ikke bare med hensyn til, hvilke farver der skal være på væggene, men også om der f.eks. skal blændes en dør, sættes en skillevæg op, eller om køkkenet eller badeværelset skal indrettes på en helt anden måde.
BL's brochure om råderet 

Du skal kontakte AAB inden du påbegynder et arbejde, også selvom det er dit "ret".  Spørg altid driftskontoret, hvis du er i tvivl.

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglementet beskriver alt omkring vedligeholdelse af lejligheden og de omkring liggende områder, samt hvilken stand lejligheden skal være i ved ind- og fraflytning.

Vedligeholdelsesreglementet kan være forskellige fra afdeling til afdeling. Du kan se mere om din afdeling under menupunktet "Beboer" 

 

Boligsøgende

Enhver, der er fyldt 15 år, kan komme på vores venteliste. 

Opnotering som boligsøgende er personligt.

Ungdomsboliger er gratis at skrive sig op til.

Ved opnoteringen skal der oplyses navn og adresse samt fødselsdag og -år.

Alle ledige familie boliger bliver tildelt til dem, der står som aktiv på ventelisten.

For at stå på ventelisten skal du være oprettet som bruger. Det kan du gøre her, og det koster kr. 200,00 for oprettelsen. Herefter betaler man årligt pr. den 1.7., et ajourføringsgebyr på kr. 150,00. 

Beløbet er det samme for både passiv eller aktiv på ventelisten til familieboliger. Ungdomsboliger er gratis at blive skrevet op til. Plejeboliger (afd. 24 Lyngparken) visiteres gennem Varde Kommune.

 

Boligstøtte

Hvis du bor til leje, kan du måske få hjælp til huslejen.

Boligstøttens størrelse afhænger af:

 • boligens størrelse
 • husstandens størrelse
 • husstandens indkomst og formue


Sådan søges boligstøtte
 
Det er kun muligt at få boligstøtte efter ansøgning.

 • Du kan søge boligstøtte som digitalt post via www.borger.dk/boligstoette.
 • Du kan først få bolistøtte fra det tidspunkt, du søger om det
 • Boligstøtten beregnes på baggrund af de oplysninger, Udbetaling Danmark har på ansøgningstidspunktet


Hvis der kommer ændringer i din husleje får Udbetaling Danmark automatisk besked. Ved indkomstændringer kontakt Udbetaling Danmark og giv dem besked om ændringen.
Selv de mindste ændringer kan påvirke boligstøtten.
Hvis du har ændringer af betydning for boligstøttens størrelse, f.eks. i indkomst eller formue eller i antallet af børn, skal du straks kontakte "Udbetaling Danmark". På den måde får du altid den korrekte boligstøtte. 


Regn din boligstøtte ud på internettet

Vil du have et hurtigt overblik over, hvor meget du kan få i boligstøtte, kan du gå ind på adressen www.borger.dk - under valgmuligheden SELVBETJENING skal du vælge Beregn din boligstøtte. På beregningssiden kan du indtaste dine egne tal og straks få en vejledende beregning - men du kan også lade boligstøttekontoret foretage den endelige beregning.


AAB indberetter hver måned huslejen for de enkelte lejligheder til Udbetaling Danmark.

 

Yderligere information klik her

Diverse ansøgninger og blanketter

Nedenfor kommer en række ansøgninger.

Du skal ikke udfylde nogen blanket, men trykke på den aktuelle mail link, hvor du i mailen skal udfylde de manglende oplysninger.

Opsigelsesblanketter ligger også under punktet "spørgsmål og svar"

Ansøgning om husdyr

Et husdyr er enten hund eller kat.

Øvrige dyr i hjemmet er kæledyr. Disse skal du ikke ansøge om, men tjekke om reglerne i afdelingens husorden / ordensbestemmelse. Alle dyr skal være lovlige i Danmark.

Du ansøger ved at sende din ansøgning til udlejning@aabvarde.dk . Du skal overholde de Love, regler og bestemmelser, der måtte være gældende, herunder afdelingens husorden. 

Når vi har behandlet din ansøgning, vil du modtage en bekræftelse eller et afslag. Tilladelsen gives på følgende betingelser

 • tilladelsen er kun gældende for nævnte husdyr, i nævnte lejemål
 • at du er bekendt med, at du hæfter og er erstatningsansvarlig for de skader husdyret evt. måtte forvolde på lejemålet, eller i boligforeningens område
 • at hunden er lovpligtig ansvarsforsikret 
 • at gældende Hundelov overholdes, herunder særligt, at hunden altid føres i snor på boligforeningens område, ledsaget af en person med fuldt herredømme over hunden
 • at hunden ikke må være alene i lejemålet, gældende særligt i etageejendommene, såfremt den ikke er i stand til at være alene hjemme.
 • at husdyret ikke må være til ulempe eller gene for øvrige beboere ved støj, lugt eller lign., jf. Lov om Leje § 81
 • at besørger husdyret på boligforeningens område eller kun på eget grundstykke (rækkehus med have), skal ekskrementer samles op og fjernes omgående. Poserne skal puttes i affaldsspande (restaffald) 
 • at katte, der ikke er indekatte, kun bliver luftet i snor. Må ikke løbe løs

Overholdes disse betingelser ikke, vil der blive givet en påmindelse, og tilladelsen bortfalder straks. Husdyr uden tilladelse vil blive forlangt fjernet, alternativt at lejemålet begæres opsagt/ophævet.

 

 

Ansøgning om parabol

Når du vil ansøge om en parabol, skal du sende en mail til drift@aabvarde.dk

Der kan blive opkrævet et depositum som sikkerhed for erstatningskrav, som følge af evt. skade / nedtagning af parabolantennen.

Boligforeningen skal anvise sted for opsætningen.

Ved fraflytning eller nedtagning skal der ske eetablering.

Depositum på kr. 1000,00 opkræves af Boligforeningen på en kommende husleje, efter at tilladelsen og opsætningen er udført.

LLA §36-38

 

Ansøgning om Råderet, Installationsret, forandring eller forbedring

Læs om dine muligheder for at installerer opvaskemaskine, vaskemaskine m.m. Måske har du lyst til at lave et nyt køkken ? Læs denne folder inden du går videre.

Ønsker du godtgørelse af dine forbedringsarbejder, så skal du udfylde denne ansøgning her.

Tegninger og beregninger skal sendes til drift@aabvarde.dk

 

 

Nyt navneskilt postkasse, samtaleanlæg

Ændringer til dit navneskilt på postkassen eller samtaleanlægget skal du sende denne mail til drift@aabvarde.dk . 

Det koster kr. 110,00 at få et nyt graveret skilt i postkostkassen.

Label til samtaleanlæg er gratis.

 

Pendleraftalen

Boligorganisationen har indgået en særlig udlejningsaftale med Varde Kommune, nemlig en pendlerordning.

Denne udlejningsaftale betyder, at 25% af de ledige boliger i Varde Kommune kan udlejes med fortrinsret til dig, som er pendler, altså har et arbejde her i kommunen, men bopæl udenfor kommunen.

Fortrinsretten opnår du ved at du mindst skal arbejde 20 timer om ugen, og at prøvetiden på arbejdspladsen skal være udløbet.

For at søge en bolig med denne fortrinsret, skal du ansøge på en særlig blanket, som du kan få på vores kontor, Skansen 8, 6800 Varde, eller du kan hente den her 

Ansøgningsskemaet skal du printe ud, idet det er din arbejdsplads, der skal underskrive blanketten.

Du skal foruden denne blanket også oprette dig som bruger. 

Ansøgningsskemaet henter du her.

Overdragelse af effekter

Dette er et mellemværende mellem indflytter og fraflytter. 

Boligforeningen gør opmærksom på, at det er lejernes ansvar alene, at der opbevares effekter i et lejemål, der er fraflyttet.

De effekter, som du vil lade gå videre til ny lejer, skal stå på denne blanket. Effekterne skal altid stilles så de ikke hindre istandsættelse af lejemålet. Ændringer i lejemålet skal være godkendt af udlejer.

Overdrages en effekt, er det herefter indflytterens ansvar, og denne hæfter herefter for evt. fejl / mangler, som evt. herved er skjult - f.eks. ved væg-til-væg tæpper, installationen af opvask og vaskemaskine.

Misligholdelse i lejemålet kan IKKE overdrages til ny lejer, herunder IKKE godkendte omforandringer af det lejede.

Du kan downloade blanketten her for at udfylde manuelt.

Denne aftale er betinget af, at AAB inden fraflyttesynet godkender overdragelsen.

Både fraflytter og indflytter skal underskrive blanketten, og AAB skal have blanketten på det tidspunkt, du bliver indkaldt til synet, ca. 7-10 dage før fraflytningsdatoen.

Er du i tvivl skal du altid kontakte drift@aabvarde.dk

 

Samtykkeerklæring

Den 1.1.2024 overgår AAB til digital kommunikation via Ny Digital Post.

For at kunne kommunikere digitalt med dig enten via E-boks eller Mit.dk eller fremtidige andre offentlige digitale postkasser, 

så skal vi bruge din samtykke.

Download dokumentet Samtykkeerkæringen her og udfyld via Adobe programmet, og send retur til os via mail post@aabvarde.dk

Du kan også printe den ud, og aflevere den i vores brevpostkassen Skansen 8.

Flytning / opsigelse

Har du besluttet at flytte - så planlæg din flytning.

Du har 3 måneders opsigelse - altid inden den 1. i en måned. Dette er gældende for almindelige familieboliger. For at opsige din bolig, skal vi have det på skrift, du skal udfylde og underskrive en opsigelsesblanket her.
 
Du har 6 ugers opsigelse - altid til den 1. i en måned. Dette er gældende for ungdomsboligerne. For at opsige din bolig, skal vi have det på skrift, du skal udfylde og underskrive en opsigelsesblanket her.
 
Du har 1 måneds opsigelse - altid til den 1. i en måned. Dette er gældende for plejeboliger, og alene ved dødsfald. For at opsige din bolig, skal vi have det på skrift, du skal udfylde og udskrive en opsigelsesblanket her.
 
Alle kontraktmæssige parter skal underskrive blanketten, før vi kan anerkende opsigelsen, som gyldig.
 
Det vil være en god ide at gennemlæse vejledningen "Tak for denne gang".
 
Efter administrationen har modtaget din opsigelse, vil du skriftligt modtage en bekræftelse af opsigelsen, og med mindst 7 dages varsel til fraflytningsdatoen, vil du blive indkaldt med et synstidspunkt.

Inden vi kan syne din bolig, skal den være tom og rengjort. Dette gælder også for evt. kælderrum, tremmerum, loftsrum og skure.

I forbindelse med synet vil der ske aflæsning af vand, varme og strøm. Aflæsningen sker først på det tidspunkt du ophøre med at hæfte for boligen.

HUSK at meddele flytning til folkeregisteret - det kan du gøre ved at bruge disse link:

Borger.dk  - klik på selvbetjening og herefter på flytning, bolig og byggeri og derefter logges ind med NEM ID

 

Beboerdemokratiet

Demokrati betyder, at det er et flertal af en forsamling, der bestemmer.

"Ved demokrati forstås simpelthen, at den enkelte har størst mulig indflydelse på sit eget liv og at der findes institutioner, som gør det muligt for alle interesser frit at komme til orde og blive konfronteret på en ligeværdig måde med henblik på at etablere en løsning"

Som beboer i en almen boligforening, har du indflydelse på de beslutninger, der bliver taget om afdelingens regler, økonomi, vedligeholdelse og pasning af de fælles arealer.
Hvis afdelingen skal have nye vinduer eller døre, renoveret legepladsen eller lign., kan du som beboer få indflydelse på, hvornår og hvordan dette skal foregå.
 
Deltagelse i beboerdemokratiet er en forudsætning for at skabe et godt fællesskab med løsninger, som kommer alle til gode.
Det er vigtigt at møde op til afdelingens møder. Jo flere af beboerne, der giver deres stemme til kende, jo flere er med til at bestemme, hvordan det skal være at bo i boligafdelingen.

Det er på afdelingsmødet, at beboerne beslutter, hvilke arbejder og aktiviteter, der skal sættes i værk i afdelingen i det kommende år. Disse beslutninger danner grundlag for næste års budget. Beboernes husleje afhænger således også af dig og det aktivitetsniveau, du har været med til at beslutte for afdelingen.
Beboerne vælger repræsentanter eller en afdelingsbestyrelse, der varetager afdelingens interesser i det daglige. Du kan selvfølgelig stille op til bestyrelsen.
 
Generalforsamlingen
Beboerne er AAB Varde´s øverste myndighed  og udøver denne myndighed gennem Generalforsamlingen og godkender boligorganisationens vedtægter.
På den ordinære generalforsamling vælges organisationsbestyrelsen.

Organisationsbestyrelsen
Organisationsbestyrelsen har det overordnede ledelsesansvar for boligorganisationen og dens afdelinger og er økonomisk og juridisk ansvarlig for hele boligorganisationen. Det betyder, at ansvaret for driften, udlejningen, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og daglig administration henhører under organisationsbestyrelsen.
Organisationsbestyrelsen ansætter en direktør til at stå for den daglige ledelse af boligorganisationen.

Læs BL's pjece:  "Medlem af organisationsbestyrelsen"


Afdelingsbestyrelsen
Afdelingsbestyrelsens vigtigste opgave er at sætte sig ind i afdelingens drift og på et afdelingsmøde forelægge de andre beboere, hvilke arbejder og aktiviteter afdelingsbestyrelsen skønner, bør igangsættes i afdelingen. Forslagene skal godkendes af afdelingsmødet for at kunne føres ud i livet. Når forslagene er vedtaget, skal afdelingsbestyrelsen sikre, at arbejdet bliver udført.

Læs mere om afdelingsbestyrelsens opgaver i pjecen ”Ny i afdelingsbestyrelsen”


kilde: BL’s hjemmeside.

Boligbytte og fremleje

Bytteret:

Lejeren har ret til at bytte med en lejer af en anden almen bolig, således at denne overtager den almene bolig jf, Lov om leje af almene boliger §69. Se mere på BL´s pjece her

Fremlejeret

Lejeren har ret til at fremleje højst halvdelen af boligens beboelsesrum til beboelse. Det samlede antal personer, der bor i boligen, må ikke overstige antallet af beboelsesrum.

Lejeren har ret til at fremleje boligen i indtil 2 år, når lejerens fravær er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende. Lov om leje af almene boliger §64 og 65

Ret til at andre i husstanden kan fortsætte lejemålet:

Dør lejeren, har ægtefællen ret til at fortsætte lejeforholdet.

Dør lejeren uden at efterlade sig en ægtefælle, har en anden person, der i en periode på mindst 2 år umiddelbart forud for dødsfaldet har haft fælles husstand med lejeren, ret til at fortsætte lejeforholdet.

Udlejeren kan i særlige tilfælde tillade, at den i 1. pkt. nævnte anden person fortsætter lejeforholdet, selv om husstandsfællesskabet har varet under 2 år. Lov om leje af almene boliger §71

Der skal i alle tilfælde rettes henvendelse til AAB forud for ovennævnte.

Tilmelding til betalingsservice

Udlejningsregler

Alle opsagte boliger bliver tildelt til dem, der står som aktiv på ventelisten.

For at stå på ventelisten skal du være oprettet som bruger.

                        

Boligerne tildeles efter anciennitet fra den dag du betaler til ventelisten, og boligerne tildeles efter gældende regler:

1. Hver anden opsagte bolig i én afdeling tildeles først beboere efter anciennitet og dernæst udenfor boende efter anciennitet

2. Hver anden opsagte bolig i én afdeling tildeles alene efter anciennitet

3. Boligerne tildeles efter reglen om tabsbegrænsning, hurtigst mulige overtagelse.

4. Ungdomsboliger kræver at du er under uddannelse.

En SU-berettiget uddannelse, en læreplads eller en elevplads. Det er IKKE et krav at du får SU, men din uddannelse skal opfylde SU betingelserne.

 

Persondataforordning

Nye persondataregler fra 25. maj 2018
EU har besluttet at skærpe kravene til, hvordan virksomheder behandler personoplysninger. De nye regler findes i databeskyttelsesforordningen (Persondataforordningen) (GDPR), som har til formål at beskytte dig endnu bedre, når virksomheder håndterer oplysninger om dig. Reglerne trådte i kraft den 25. maj 2018.
 
I AAB er du en del af en boligorganisation, hvor værdier som åbenhed og tillid er rodfæstet i vores kultur og arbejde. Det gælder også, når vi behandler de oplysninger, vi har om dig.
 
Opdateret information om behandling af personoplysninger 
De nye regler betyder, at vi har opdateret vores information om behandling af personoplysninger, som du kan finde på nærværende side. Her kan du blandt andet se, hvilke personoplysninger vi indsamler, og hvordan vi bruger og behandler dem i forskellige sammenhænge.
 
Udover de vedhæftede dokumenter med information om behandling af personoplysninger kan du læse om hvordan du udnytter dine rettigheder og om dine klagemuligheder
 
Rettigheder og klagemuligheder
Du har efter Databeskytteforordningen (Persondataforordningen) (GDPR) en række rettigheder relateret til vores behandling af personoplysninger om dig. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.
Ønsker du at udnytte dine rettigheder, eller at klage over vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os. 
 
Ret til indsigt
Du har ret til at anmode os om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, herunder med visse undtagelser at modtage kopi af personoplysningerne samt en række yderligere informationer.
 
Ret til berigtigelse
Du har ret til at anmode os om at få urigtige personoplysninger om dig rettet og opdateret. Du kan som medlem selv til enhver tid redigere eller slette dine stamoplysninger på Min side.
 
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden tidspunktet for vores generelle sletning af dine personoplysninger ellers ville indtræffe.
 
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger til et eller flere formål begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen til et eller flere formål, må vi fremover kun behandle de pågældende personoplysninger – bortset fra opbevaring heraf – med dit samtykke, med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person.
 
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger af grunde, der vedrører en særlig situation hos dig. Du har altid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direktemarkedsføring.
 
Ret til at få transmitteret personoplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage personoplysninger om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra os til dig og/eller til en anden dataansvarlig.
 
Du er selvfølgelig mere end velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.
 

Du kan læse mere på: www.datatilsynet.dk 

Eller du kan kontakte Datatilsynet:
 
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Tlf. 33193200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

 

 

Privatlivspolitik

Klik på linket, for at læse om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

Privatlivspolitik